Технически надзор на съоръжения с повишена опасност,,БГ НАДЗОР“ ЕООД е лицензиран орган за
осъществяване
на технически надзор на съоръженията с повишена опасност (СПО).
Фирмата  е лицензирана за всички СПО от следните видове:

• ПК  Водогрейни и Парни котли
• СН  Съдове, работещи под налягане
• ГИ  Газови съоръжения и инсталации
• ПС  Повдигателни съоръжения
• АС  Асансьори


 
Фирмата извършва технически надзор на Съоръжения с повишена опасност  след договаряне с ползвателите и сключване на договор.


„БГ НАДЗОР“ ЕООД
1. Регистрира, води на отчет и осъществява Технически надзор  на СПО
2. Поддържа пряка връзка с ИДТН, като следи за промените в изискванията и нормативните документи.
3. Планира и организира цялостно дейностите по
техническия надзор на СПО, за които води регистър.
4. Извършва консултации по проблемите на
технически надзор на СПО
5. Прави предложения пред ползвателите на СПО за подобряване условията за безопасна работа. Съдейства за организирането по установения в нормативните документи ред за обучение по правоспособност, квалификация, преквалификация и проверка на знанията на ръководния и изпълнителски персонал за работа със СПО.
6. Съдейства на ползвателите на СПО за спазване на действащите нормативни изисквания: закони; наредби; правилници и др.
7. ДЕКЛАРАЦИЯ на Управителя.
© 2015 Web Design ASTA                                                                                                             Document made with KompoZer

  лицензии
,,БГ НАДЗОР“ ЕООД
Начало | Услуги | Регистрация на СПО | Полезна информация | Контакти |