Приложение 1

към чл. 2, чл. 3, ал. 4, чл. 4, ал. 1, т. 3, букви "а" - "г", чл. 4а, ал. 1, т. 5 и 6, чл. 7, т. 6, чл. 10, § 1а и 1б

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 17 от 2003 г.,доп., бр. 104 от 2004 г. изм., бр. 59 от 2006 г., изм. и доп., бр. 64 от 2008 г.,

в сила от 19.08.2008 г., изм., бр. 32 от 2009 г., изм. и доп., бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.,изм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 2.04.2011 г.,

бр. 78 от 2011 г., в сила от 7.10.2011 г., бр. 99 от 2011 г.,изм. и доп., бр. 88 от 2014 г.)

1. Видове и типове съоръжения с повишена опасност, чийто технически

надзор се осъществява от председателя на ДАМТН чрез ГД "ИДТН":

1.1. Стационарни котли:

1.1.1. Парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW, работещи при

свръхналягане на водната пара над 0,05 MPa;

1.1.2. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Водогрейни котли с топлинна

мощност над 116,3 kW, работещи при температура на нагрятата вода

над 130 °С;

1.1.3. Парни котли с органични топлоносители, при които налягането на

парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над

нормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри и

налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100.

1.2. Стационарни метални съдове за сгъстени, втечнени или разтворени

под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или

на парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа

наднормалното атмосферно налягане и на които произведението от обема в литри

и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, с изключение на тези по

т. 2.2.1 и 2.2.2.

1.3. Пълначни станции за пълнене на транспортируеми съоръжения под

налягане със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове.

1.4. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с

налягане над 8,0 MPa и гореща вода с температура над 450° С и на които

произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър

в милиметри е по-голямо от числото 100.

1.5. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен

въглеводороден газ:

1.5.1. Газопроводи, съоръжения и инсталации за природен газ, както

следва:

1.5.1.1. Компресорни станции, преносни газопроводи и отклоненията от

тях, газорегулиращи и газоизмервателни станции;

1.5.1.2. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях с

изключение на тези по т. 2.4.1.2;

1.5.1.3. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове и

табла, горивни уредби, газопроводи на бутилковите инсталации и други газови

съоръжения с изключение на тези по т. 2.4.1.1;

1.5.2. Газови съоръжения, газопроводи, газови инсталации, горивни

уредби, бутилкови инсталации и други газови съоръжения за втечнени

въглеводородни газове с изключение на тези по т. 2.4.2.1.

1.5.3. Автомобилни газоснабдителни станции.

1.5.4. Пунктове за пълнене с втечнен въглеводороден газ на бутилки с

обем до 5 dm3.

1.6. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.)

Повдигателни съоръжения:

1.6.1. Товароподемни кранове с изключение на тези по т. 2.6.1.

1.6.2. (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 2.04.2011 г.)

Подемници за повдигане на хора или на хора и товари с изключение на тези по

т. 2.6.8.

1.7. Асансьори с изключение на тези по т. 2.7.

1.8. Висящи пътнически въжени линии.

1.9. Нефтопроводи, нефтопродуктопроводи и помпени станции.


2. Видове и типове съоръжения с повишена опасност, чийто техническинадзор се осъществява

от лицензирани лица или структурнообособени части:

2.1. Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

2.1.1. Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;

2.1.2. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Водогрейни котли, работещи при

температура на нагрятата вода до 130 °С включително.

2.2. Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане

газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при

максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:

2.2.1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в

литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:

2.2.1.1. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при

свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на

които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в

мегапаскали не превишава числото 4000;

2.2.1.2. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.);

2.2.1.3. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2,

които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;

2.2.1.4. Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от

минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи

едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори -

изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;

2.2.1.5. Съдове за хладилни уредби;

2.2.1.6. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за

захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.

2.2.2. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени,

сгъстени или разтворени под налягане газове.

2.2.3. (Отм. - ДВ, бр. 78 от 2011 г., в сила от 7.10.2011 г.).

2.3. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с

налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от

110° С до 450° С включително и на които произведението от максималното

допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е

по-голямо от числото 100.

2.4. Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен

въглеводороден газ:

2.4.1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ,както следва:

2.4.1.1. Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове,

газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови

инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди

или котли в административни, жилищни и обществени сгради;

2.4.1.2. Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за

природен газ и съоръженията към тях;

2.4.1.3. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

2.4.2. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ,

както следва:

2.4.2.1. Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни

пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови

съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в

административни, жилищни и обществени сгради;

2.4.2.2. (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).

2.4.3. Газови уреди.

2.5. Ацетиленови уредби - ацетиленови генераторни станции, ацетиленови

генератори, ацетиленови бутилкови инсталации и стационарни ацетиленопроводи.

2.6. Повдигателни съоръжения:

2.6.1. Товароподемни кранове, както следва:

2.6.1.1. Бордови кранове, независимо от товароподемността им;

2.6.1.2. Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за

придвижване, независимо от товароподемността им;

2.6.1.3. (Изм. – ДВ, бр. 88 от 2014 г.) Товароподемни кранове извън

посочените в т. 2.6.1.1 и 2.6.1.2 с товароподемност до 10 t включително.

2.6.2. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или

електромагнит.

2.6.3. (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.)

Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища,

които не са монтирани на товароподемни кранове.

2.6.4. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.)

Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.

2.6.5. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.).

2.6.6. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.)

Товарозахващащи приспособления.

2.6.7. Подвижни работни площадки. 2.6.8. (Нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г., изм.,

бр. 18 от 2011 г., в сила от 2.04.2011 г.) Всички строителни подемници за

повдигане на хора или на хора и товари, независимо от вида на строежа, в

който са монтирани, както и други подемници за повдигане на хора или на хора

и товари, монтирани в жилищни сгради.

2.6.9. (Нова - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.) Окачени

кошове за повдигане на хора.

2.7. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г., бр. 18 от 2011 г., в сила от

2.04.2011 г., доп., бр. 88 от 2014 г.)

Асансьори в жилищни и промишлени сгради.

2.7.1. (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г., в сила от 2.04.2011 г.).

2.7.2. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г., отм.,

бр. 18 от 2011 г., в сила от 2.04.2011 г.).

2.7.3. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.).

2.7.4. (Отм. - ДВ, бр. 73 от 2010 г., в сила от 18.10.2010 г.).

2.8. Въжени линии и ски-влекове:

2.8.1. Висящи товарни въжени линии.

2.8.2. Ски-влекове.


Извадките са направени от: НАРЕДБА за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване на технически надзор на съоръжения с

повишена опасност и за реда за водене на регистър на съоръженията